Els rètols amb il·luminària estan formats per un frontal de metacrilat de 8 mm de gruix o altres materials. La il·luminària porta dos línies de fluorescents.

Tota la perfileria és d’alumini i es pot lacar segons ral triat.

  • il·luminària amb banderola integrada
  • il·luminària amb banderola intergrada2
  • il·luminària amb metacrilat sobreposat
  • il·luminària amb lletres corpòreas2